Rotaglass

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Sayın Müşterimiz, Rotaglass Oto Cama ait https://www.rotaglass.com.tr web sitesine hoş geldiniz.
Rotaglass Oto Cam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Rotaglass olarak anılacaktır.) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”   https://www.rotaglass.com.tr sitesi ve Rotaglass Oto Cam ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

1. Tanımlar

İşbu Kişiler Verilerin Korunması Politikasında yer alan;
Müşteri/Müşteriler : Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya üye olmadan Şirketimiz tarafından elektronik ortam üzerinden veya yazılı olarak talep edilen kişisel veri bilgilerini kendi açık rızası ile vermeyi kabul etmiş gerçek kişileri,
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Site : Şirketimizin  https://www.rotaglass.com.tr adresinde yer alan web sitesini ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası; ⦁ Rotaglass’ın ne tür kişisel veriler topladığını,
⦁ Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
⦁ Rotaglass’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
⦁ Kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanacağını açıklamaktadır.
Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde Şirketimiz, söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç ruhsat bilgileri, araç plakası, araç markası, araç modeli, araç modelinin yılı, araç kilometresi, faydalanılan kampanya bilgisi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer kişisel verileriniz) sizlerden talep etmektedir.
Bu kişisel veriler Rotaglass’ın hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına açık rızanıza istinaden, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

3. Aktarım İzni

Rotaglass söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca; verilen açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere 6698 sayılı Kanunun 5/2-f bendinde öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize hizmet, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla, şirket ortakları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla faaliyetlerimiz gereği çalışmakta olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, bayiiler, iş ortaklarımız ile ve Rotaglass’ın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü kişiler ile sadece hizmet kalitesi, şikâyetlerin çözülmesi ve ortak ürün ve hizmetler geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak paylaşabilecektir.

2. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK) ve İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Şirketimiz, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna (ETK) uygun olarak ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla tarafınızla ticari elektronik iletiler gönderebilmektedir.
İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcılarının güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemi olup, tarafınızca Şirketimize 6698 sayılı Kanuna tabi işlemler ve tarafınıza gönderilen ticari iletiler için onay verebileceğiniz gibi, mevcut onayınız için ret hakkınızı da İYS üzerinden kullanabilirsiniz.
Bu bağlamda Şirketimiz, tarafınıza göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri İYS aracılığıyla onayınızı alarak güvenli bir ortamda saklayabilecek, tarafınızca İYS üzerinden onay ve ret bildirimleriniz Şirketimize iletilebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerin korunması Rotaglass için önemlidir. Rotaglass kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı verilerinizin korunması için gerekli önlemleri almaktadır.
Rotaglass kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, her türlü alanda gerçekleşebilecek saldırılar nedeniyle kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Rotaglass’ın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamakta olup, Şirketimiz işbu durumu derhal tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

6. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
⦁ işlenip işlenmediğini öğrenme,
⦁ işlenmişse bilgi talep etme,
⦁ işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
⦁ eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
⦁ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme,
⦁ aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,
⦁ münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁ kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek ve/veya düzeltmek için ve sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için size ait e-posta adresinizden   info@rotaglass.com.tr adresine mail atabilir veya ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyle bizzat başvurabilir/kargoyla gönderebilir veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) şirket adresimize iletebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşteri/Müşteriler paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@rotaglass.com.tr adresinden bize ulaşarak yapabilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1-f maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 138. Maddesine göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

9. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Rotaglass, işbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nın “  https://www.rotaglass.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz tarafından temin edilen ve bundan sonra temin edilecek olan kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yurt içinde ve yurt dışında işlenmesine ve yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına şahsen ve/veya üçüncü kişiler adına veya hareketle yetkili olarak Şirketimize başvurmuş iseniz hem vekili olduğunuz müşterimiz adına vekâleten hem de şahsınıza asaleten muvafakat ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan ‘Okudum, Kabul ediyorum’ seçeneğini işaretleyiniz.

11. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Güvenilir
hizmet
ortağınız.

Kalite , Yaşam , Güven

Müşteri odaklı hizmet
kalitesi.

10+

Yıllık Tecrübe

10+

Personel

30+

Çalıştığımız Sigorta Şirketi

5

Farklı Hizmet

Neden Rotaglassı Seçmelisiniz

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates, molestiae.

01

Uygun Fiyat Garantisi

En önemli temel değerlerimizden biri, yüksek kaliteli oto camını uygun fiyata sunma taahhüdümüzdür. Aracınızın markası ve modeli ne olursa olsun her tür otomobil camı ve ön camı değiştirirken en düşük fiyatları garanti ediyoruz.

02

Profesyonel Ekip

Şirketimiz profesyonelleri işe almaya çalışmaktadır. Nitelikli teknisyenlerimizin her biri, profesyonel oto cam kurulum hizmetleri söz konusu olduğunda standartlarımızı karşıladıklarından emin olmak için kapsamlı eğitim ve sertifikasyon sürecinden geçmiştir.

03

Kaliteli Ürün Yelpazesi

Kaliteli oto camlarını tercih etmek, net görüş ve güvenliğiniz için önemlidir.

...
...
Rotaglass

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mevcut kalite hususlarını dikkate alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
Mevcut işler ile ilgili tüm personelimizin katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapılmasını sağlamak
Oto cam ve cam değişiminde kullanılan tüm sarf maddelerinde ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmak Türkiye genelinde bayi ağını arttırmak
Tüm yenilikçi ve yaratıcı oluşumların cesaretlendirilmesi ayrıca teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlere önem verilmesi yönünde faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte yürüterek otomotiv sektöründe güvenilir öncülüğümüzle örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

...